Procedural Posture

Procedural Posture

Defendants appealed from decision of Superior Court of Los Angeles County (California), which found defendants had misappropriated plaintiff’s trade secrets and which awarded attorney’s fees to plaintiffs. The parties were represented by California business and…

Read More
Procedural Posture

Procedural Posture

Plaintiff disabled person sued defendant litigation lawyer san diego, alleging negligence, a violation of California’s Unfair Competition Law (UCL), Cal. Bus. & Prof. Code § 17200 et seq., breach of contract, public disclosure of private…

Read More
Overview

Overview

In a wage-and-hour class action under California law, the employees were entitled to remand the action to state court where the employer’s removal under 28 U.S.C.S. §§ 1332(d) and 1441(a) was untimely. Although the pleading…

Read More
Overview

Overview

HOLDINGS: [1]-In this Magnusson-Moss Warranty Act class action, recovery through settlement conferred a substantial and immediate benefit to the class that outweighed the potential recovery that could have been obtained through full litigation where the…

Read More
Overview

Overview

HOLDINGS: [1]-Where a consumer alleged that a tea company’s tea labels and website violated U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations, which California incorporated into state law, and were misleading, summary judgment was inappropriate regarding…

Read More
¾¹Ñ¹ºÍÅÊÙ§µèÓÊàµç» ¾¹Ñ¹ºÍÅáÅéÇÁÑ觤Ñè§ä´é¨ÃÔ§·Óàªè¹äÃ

¾¹Ñ¹ºÍÅÊÙ§µèÓÊàµç» ¾¹Ñ¹ºÍÅáÅéÇÁÑ觤Ñè§ä´é¨ÃÔ§·Óàªè¹äÃ

äÁèÇèҾǡàÃÒ¨ÐàÅ×Í¡ ¡Òþ¹Ñ¹ºÍÅÍ͹äŹì ã¹áººÍÂèÒ§ä˹ ºÒ§àÇÅҾǡàÃÒºÒ§·Õ¡çÍÒ¨¨ÐËÁ´ ªèͧ·Ò§·Ò§ã¹¤ÇÒÁ¹Ö¡¤Ô´ä´é áµèÇèÒµÒÁ·Õèà»ç¹¨ÃÔ§ ¾Ç¡àÃÒÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ãËéÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ¡Òþ¹Ñ¹ºÍÅ ufabet ¢Í§¾Ç¡àÃÒ¹Ñ鹶éÒËÒ¡¾Ç¡àÃÒÃÙé¨Ñ¡ ·Õè¨Ð ÈÖ¡ÉÒáÅéÇ¡ç ËÒ»ÃÐʺ¡Òóì ÍÂÙèàÃ×è;ǡàÃÒ¡ç¨ÐÁÕ·Ò§ ÃÍ´àÊÁÍã¹ ¡Òþ¹Ñ¹ºÍÅÍ͹äÅ¹ì ¡Òþ¹Ñ¹ºÍÅÍ͹äŹì áµèÅФÃÑ駹Ñé¹ ¾Ç¡àÃÒºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨¨Ð¾ºÍÐäà ·ÕèäÁèÁØè§ËÇѧàÊÁÍ «Ö觤ÃÑ駤ÃÒÇ ¾Ç¡àÃÒºÒ§·Õ¡çÍÒ¨¨Ð¾º·Ñé§Âѧã¹àÃ×èͧ¢Í§ Form ¡ÒÃàÅè¹ ¤ÒÊÔâ¹Í͹äŹì ÃÇÁ·Ñ駢éÍÁÙÅ»ÃСͺ ·ÕÁºÍÅ ¹Ñé¹ÃÇÁ¶Ö§ ÃÒ¤ÒºÍÅ ·Õèà»Ô´ÁҹѺÇèÒ ÁÕ¡ÒÃàÊÕè§ÊÙ§ µèÍ¡ÒÃÇÒ§à´ÔÁ¾Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ºÒ§·Õ¡çÍÒ¨¨Ðà»ç¹ä´éÇèÒ·ÕÁ ºÍÅ·ÕèÁÕ¡ÒêԧªÑ ã¹Çѹ¹Ñé¹ÁÕ »ÃÔÁÒ³¹éͤÙè…

Read More